Olika sorters feminism

Feminism består av en brokig skara människor och ideologier. Även om alla delar grunden i vad feminism handlar om, så finns det sedan olika teorier om vad ojämställdhet beror på och hur vi ska göra för att uppnå jämställdhet. Vi tycker egentligen inte att en behöver ha superkoll på detta för att ändå känna att en har koll på feminism, men för den som ändå är nyfiken kommer här några av de vanligaste/största feministiska inriktningarna.

Till och börja med finns det två stora fåror inom feminismen: särartsfeminism och likhetsfeminism.

Särartsfeminism

Särartsfeminismen menar att det finns naturliga skillnader mellan män och kvinnor, alltså biologiska skillnader. Det gör att vi har olika roller i samhället, olika behov och olika livsuppgifter. Dessa skillnader gör att män och kvinnor kompletterar varandra, men idag värderas män och manliga egenskaper högre än kvinnor och kvinnors egenskaper, vilket särartsfeminismen tycker är fel. Därför ska kvinnor och kvinnors arbeten/uppgifter uppvärderas och ses som lika mycket värda som det som män gör.

Likhetsfeminism

Likhetsfeminism är den vanligaste fåran inom feminismen idag. Likhetsfeminismen menar att de skillnader som finns mellan män och kvinnor inte beror på naturen utan framförallt är skillnader som skapas av samhället. Genom att förändra samhället kan dessa skillnader alltså försvinna.

DE OLIKA IDEOLOGIERNA

De flesta ideologier som vi idag pratar om utgår från likhetsfeminismen. Det finns som sagt många olika feministiska ideologier, men här beskriver vi kort några av de vanligaste som också har haft störst genomslag och påverkan på samhället.

Liberal feminism

Liberal feminism kan en säga egentligen är den första feministiska ideologin. Den bygger på att om kvinnor och män får samma möjligheter och rättigheter så kommer skillnaderna mellan män och kvinnor att försvinna. Fokus inom liberalfeminismen har därför legat mycket på rösträtt, lika möjligheter till utbildning, att kvinnor ska ha rätt att jobba med precis vad de vill och att de ska ha samma möjligheter att påverka politiskt.

Socialistisk feminism

Socialistisk feminism, eller marxistisk feminism, hänger ihop med arbetarrörelsens kamp att motarbeta kapitalism och klasskillnader. Socialistisk feminism menar att kvinnors frigörelse kommer komma tillsammans med arbetarnas frigörelse: om klasser upplöses kommer också skillnader mellan kön utplånas.

Radikalfeminism

Ett vanligt missförstånd är att radikalfeminismen handlar om att en är radikal, alltså som i extremist. Men det är fel, ordet radikal kommer från latin och handlar om att söka roten eller källan. Radikalfeminismen är en gren inom feminismen som starkt betonar patriarkatet och att det är roten till att kvinnor som grupp är underordnade män som grupp. Radikalfeminismen menar att kvinnor hålls underordnade genom områden som har med sex och våld att göra, exempelvis porr, prostitution, våldtäkt och mäns våld mot kvinnor i nära relationer och tycker att det privata är politiskt.

Queerfeminism

Queerfeminism fokuserar på att kön och sexualitet är sociala konstruktioner, alltså något som vi människor hittat på snarare än att det är givet av naturen. Queerfeminismen menar att heteronormen, alltså normen som säger att vi ska vara heterosexuella, är en väldigt viktig del av könsmaktsordningen, att könsmaktsordningen bärs upp av att dela in män och kvinnor i grupper och att dessa grupper sedan ska åtrå varandra. Queerfeminismen lyfter också fram det faktum att maskulint kodade egenskaper och maskulinitet värderas högre än feminint kodade egenskaper och femininitet, något som också bidrar till ojämställdhet.

Postkolonial feminism

Postkolonial feminism fokuserar inte bara på att kvinnor som grupp är underordnade män som grupp, utan är också en kritik mot kolonialism och rasism. Postkolonial feminism menar att mäns makt över kvinnor upprätthålls av rasism och postkoloniala strukturer. Postkolonial feminism är därför inte bara kritisk mot mäns makt över kvinnor, utan också mot vita kvinnors makt och överordning över icke-vita kvinnor och att det är den vita, europeiska kvinnan som ofta hamnar i fokus i feminismen på bekostnad av andra kvinnor. Postkolonial feminism lägger därför stor vikt vid hur olika maktordningar påverkar varandra, exempelvis kön, hudfärg, ursprung och klass, något som kallas för intersektionalitet.

GLÖMDE VI NÅT?

Saknar du ett begrepp, vill tipsa om något som borde vara med eller undrar över något på den här sidan? Maila oss jättegärna på info@maktsalongen.se och berätta mer!

Denna sida är senast uppdaterad den 24 september 2020 och författad av Maktsalongen.